Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
INTERREG IIIB CADSES - "Project Immensity"
Nie można tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem 

Założeniem Projektu Immensity jest integracja społeczna i ekonomiczna imigrantów przebywających w danym państwie oraz wspieranie ich repatriacji, w szczególności kobiet, do krajów pochodzenia. Drogą do osiągnięcia tych zamierzeń jest promowanie przedsiębiorczości imigrantów, ich samo zatrudnienia oraz dążenie do podniesienia warunków życia w kraju ojczystym poprzez promowanie wymiany handlowej z działającymi tam przedsiębiorstwami. Ogólnym celem projektu jest opracowanie regionalnego strategicznego planu operacyjnego oraz struktur pilotażowych (biura ds. przedsiębiorczości imigrantów) w celu wsparcia i wykorzystania potencjału przedsiębiorczości grupy docelowej w rosnących gałęziach przemysłowych poprzez promowanie wymiany handlowej z krajami ich pochodzenia. Poprzez to, zapewnienie ich włączenia  w społeczeństwo kraju do którego przybyli

Cele Projektu Immensity to:

 • Wzrost świadomości imigrantów, instytucji oraz społeczeństwa na temat zagadnień związanych z imigrantami ekonomicznymi i repatriantami
 • Podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności biznesowych grup docelowych, imigrantów, poprzez :konsulting, szkolenia i system informacji
 • Wzrost aktywności ekonomicznej w regionach zamieszkiwania imigrantów oraz rozwój ich przedsiębiorstw poprzez współpracę z lokalnym biznesem
 • Wzrost wiedzy imigrantów, instytucji oraz społeczeństwa na temat możliwości współpracy handlowej z krajami pochodzenia imigrantów – nawiązanie i utrzymywanie kontaktów handlowych
 • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu w krajach docelowych oraz podniesienie standardu życia w krajach pochodzenia

Projekt skupia się na następujących zagadnieniach:

 • Rozwój i wspieranie potencjału przedsiębiorczości / samozatrudniania imigrantów poprzez struktury pilotażowe w krajach ich przebywania, zapewniające usługi online/offline np. informacje, konsulting, szkolenia, konsultacje biznesowe
 • Promocję dwustronnej wymiany handlowej pomiędzy krajami pochodzenia imigrantów , a krajami do których przybyli, jako jedną z możliwości podnoszenia standardu życia w krajach ich pochodzenia

 

Głównymi spodziewanymi wynikami projektu są

 • Wzrost świadomości na temat zagadnień związanych z imigrantami ekonomicznymi i repatriantami oraz ich odzwierciedlenie w planach i dokumentacja
 • Opracowanie planów strategicznych i operacyjnych do wykorzystania
 • Podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności biznesowych grup docelowych poprzez usługi wsparcia biznesu (konsulting, szkolenia i system informacji) oferowane przez strukturę pilotażową
 • Wzrost aktywności ekonomicznej w regionach zamieszkiwania imigrantów oraz rozwój ich przedsiębiorstw poprzez współpracę z lokalnym biznesem
 • Wzrost wiedzy na temat możliwości współpracy handlowej z krajami pochodzenia imigrantów – nawiązanie i utrzymywanie związków handlowych
   

Agencja Rozwoju Regionalnego - Partner w realizacj projektu Immensity

Ideą programową Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku Białej jest inicjowanie, organizowanie i wspieranie rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego oraz jego promocja w kraju i za granicą.

Zakres usług oferowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. obejmuje:

 • kompleksową pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Krajowego Systemu Usług dla MŚP oraz dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym profesjonalne doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketing, organizowanie szkoleń, seminariów.
 • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej
 • działalność konsultingową, szkoleniową
 • współpracę międzynarodową związana z wymianą doświadczeń, kojarzeniem krajowych i zagranicznych partnerów handlowych, poszukiwanie inwestorów zagranicznych

 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. specjalizuje się w świadczeniu usług : 

 • doradczych o charakterze ogólnym – biznesplany, analizy ekonomiczne, programy UE i krajowe
 • doradczych o charakterze proinnowacyjnym – pomoc przy wdrażaniu nowych technologii innowacyjnych, transfer technologii oraz wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach, usługi projektowe, wykonawcze i doradcze.
 • szkoleniowych – organizacja szkoleń oraz dobór i weryfikacja wykładowców,
 • informacyjnych -  w zakresie dostępnych programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
43-382 Bielsko - Biała

 ul. Cieszyńska 365
tel/fax (033) 818-47-79, 812-26-75, 816-91-62
e-mail: biuro@arrsa.pl

www.arrsa.pl

 

MAPA DOJAZDU :

www.bielsko.biala.pl/622,bazaDanychPROJECT PART-FINANCED BY EUROPEAN UNION
Number of visit 14683